Photography Portfolio - 24

Dawn tea seller at the peak of Mount Sinai, Egypt

The image Dawn tea seller at the peak of Mount Sinai, Egypt was posted online on the 7 October 2009.